Privacyverklaring

Toestemmingsformulier voor de verwerking van persoonsgegevens

Dit is de privacyverklaring van Muziekpraktijk Yanou Cantineau. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens. Muziekpraktijk Yanou Cantineau draagt zorg voor een correcte verwerking van deze persoonsgegevens, naar de richtlijn van de AVG.

De persoonsgegevens worden enkel voor administratieve doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de cursist of cliënt worden uitsluitend verzameld bij behandeling, uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel noodzakelijk handelen in noodsituaties.. Deze gegevens worden door Muziekpraktijk Yanou Cantineau dan ook alleen voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op uw verzoek verwijderd uit de bestanden.

Soorten persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die jij gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam, achternaam, BSN, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, en andere gegevens die nodig zijn om te kunnen behandelen of pianoles te kunnen aanbieden.
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens zoals bij punt 1 en 2 beschreven zijn van ouders of wettelijk vertegenwoordiger.
 • Gegevens over gezondheid van de cliënt of leerling.
 • Andere bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling van de cliënt of leerling.
 • Gegevens t.a.v. vergoeding.
 • Andere gegevens die wij nodig hebben om behandeling of pianoles te kunnen starten.

Doeleinden van verwerking
Onderstaande gegevens worden verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van het beroep: muziektherapeut of pianodocent.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor behandeling.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor pianoles.
 • Het behandelen van geschillen en het uitoefenen van accountantscontrole.
 • Het verrichten van onderzoek (wetenschappelijk of statistisch).

Verwerkingsgrondslag
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een van de onderstaande grondslagen:

 • Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst (behandelovereenkomst of leskaart).
 • Het behartigen van belangen.
 • Noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen
 • Op toestemming van de cliënt aan derden

Verstrekken aan derden
We geven gegevens uitsluitend door aan derde partijen als dat echt nodig is en enkel met toestemming van de cliënt/leering of ouder van cliënt/leerling.

In bijzondere situaties of situaties van spoed kan Muziekpraktijk Yanou Cantineau gegevens delen met een (huis)arts of een kantonrechter in geval van justitieel onderzoek.

Binnen de bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van verscheidene computer- en softwareprogramma’s. Middels een verwerkersovereenkomst worden de persoonsgegevens hierbinnen beschermd.

Persoonsgegevens worden intern gebruikt. Indien een stagiaire actief is in de muziekpraktijk zal zij persoonsgegevens kunnen inzien. De stagiaire is niet bevoegd persoonsgegevens te verwerken. Met de stagiaire is een privacystatement ondertekend.

Beveiligen en bewaren
We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang e.d. tegen te staan. Ondanks deze inspanningen kan er geen absolute garantie gegeven worden voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als er een incident met jouw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden waarvan we denken dat is voor jou risico oplevert en melden we dit zo snel mogelijk aan je. Bij incidenten wordt er gebruik gemaakt van het Stappenplan Datalek.

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Op grond van de wet is het verplicht jouw dossier 15 tot 20 jaar te bewaren. Administratieve gegevens (zoals facturen) worden 10 jaar bewaard. Mocht het nodig zijn kunnen gegevens langer worden bewaard.

Toestemming:
Bij aanvang van activiteiten (muziektherapie, pianoles, muziek op maat) gaat u akkoord met het volgende

 • Mijn persoonsgegevens of de persoonsgegevens van mijn kind(eren) mogen gebruikt worden voor administratieve doeleinden (inschrijving, facturatie e.d.).
 • De facturen (met daarop persoonsgegevens) mogen via de mail naar mij verstuurd worden.
 • Ik word geïnformeerd over zaken die gerelateerd zijn aan Muziekpraktijk Yanou Cantineau (activiteiten, leswisselingen, informatie e.d.) via de mail.
 • Er mag met mij contact opgenomen worden via Email, Whatsapp en telefoon.  

Deze toestemming is geldig zolang u betrokken bent bij Muziekpraktijk Yanou Cantineau

U kunt uw toestemming ten allen tijde weer intrekken d.m.v. een e-mail of brief aan Yanou Cantineau.  

Met ondertekening van deze verklaring gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.

Wijzigingen in privacyverklaring
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Je zult hiervan op de hoogte worden gebracht.